Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • เลือกตั้ง 2566 – บทบาทความสำคัญของ ส.ส. มีหน้าที่อะไร

เลือกตั้ง 2566 – บทบาทความสำคัญของ ส.ส. มีหน้าที่อะไร

ส.ส.สมาชิกผู้แทนราษฎรหน้าที่คือตัวแทนของประชาชนที่เข้าไปทำหน้าที่ออกกฎหมายและพิจารณารายจ่ายเพื่อประเทศ เผื่อลงมัตติไม่ไว้วางใจและเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งหน้าที่ต่างๆจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ความสำคัญของหน้าที่สมาชิกผู้แทนราษฎร

เป็นผู้แทนประชาชนชาวไทย มีหน้าที่โดยตรงในทางนิติบัญญัติ และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี การตั้งกระทู้ถาม

เลือกตั้ง 2566 : วิธีลงทะเบียนเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เลือกตั้ง 2566 : เปิดวิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งใน-นอกเขตเลือกตั้ง

และการเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

ส.ส.ประกอบไปด้วยสมาชิก 500 คน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คนและ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออีก 100 คน ซึ่งสมาชิกทั้ง 2 ประเภทมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยแยกบัตรเลือกตั้งเป็น 2 ใบ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งจะมีสมัยละ 4 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง

การเลือกตั้งแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง

เป็นการเลือกตั้งที่มีการกำหนดเขตพื้นที่ให้เป็นเขตการเลือกตั้ง (Constituency) โดยสัมพันธ์กับจำนวนประชากรในพื้นที่ ซึ่งแนวทางการในการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งนั้นๆ จะเป็น 1 คน 2 คน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการแบ่งเขตเลือกตั้งและประเภทของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตที่กำหนดในแต่ละประเทศ

การเลือกตั้งแบบระบบบัญชีรายชื่อ

เป็นรูปแบบของการเลือกตั้งแบบสัดส่วน ที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเสียงหรือความนิยมจากประชาชนกับที่นั่งที่พรรคการเมืองจะได้รับในฐานะสมาชิกรัฐสภา โดยทั่วไปอยู่ในรูปแบบของการเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรค ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

 เลือกตั้ง 2566 - บทบาทความสำคัญของ ส.ส. มีหน้าที่อะไร